Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за наследници
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване...
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на...
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения...
    Услугата се заплаща
  8
  Удостоверение за семейно положение
  чл.24 ал.2 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация. Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и...
    Услугата се заплаща
  9
  Препис - извлечение от акт за смърт - за първи път
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр. Второ
    Услугата се заплаща
  10
  Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  11
  Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  12
  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
  ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа...
    Услугата се заплаща
 • 1
  Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за...
    Услугата се заплаща
  2
  Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
  чл. 12 т. 4 от Закона за туризма, чл. 128 от Закона за туризма
    Услугата се заплаща
 • 1
  Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижим имот
  Закон за общинската собственост, - чл. 62, ал. 4
    Услугата се заплаща
  2
  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  чл.62, ал.2 от Закона за общинската собственост
  3
  Удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен общински имот
  Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4
    Услугата се заплаща
  4
  Изготвяне на писмена справка за предвиждания на действащи планове
    Услугата се заплаща